CARGOseller

Cyfrowe narzędzia i integracje z giełdami do Twojej dyspozycji.
Wykorzystaj je, aby sprzedawać ładunki spot szybciej, wygodniej, skuteczniej.

Polityka prywatności

Strona główna >> Polityka Prywatności

 1. Kim jesteśmy
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://cargoseller.pl
  2. Administrator przykłada wielką wagę do respektowania praw przysługujących użytkownikom korzystającym z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu, jak i użytkownikom korzystającym z Serwisu bez korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W związku z tym gromadzimy jedynie minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników oraz dostosować Serwis, jego funkcjonalności i ergonomię do zmieniających się oczekiwań Użytkowników.  Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane Użytkowników, w tym Dane Osobowe oraz inne, nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.
  3. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzania RODO a także innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator dla skutecznej ochrony Danych stosuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii Danych środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa (m.in. hasła dostępu, ograniczenia osób z uprawnieniami dostępu czy umieszczanie serwerów gromadzących dane w przeznaczonych do tego pomieszczeniach bądź oddając je w zarządzanie wyspecjalizowanym podmiotom).
  4. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
  5. CS SOFT, z siedzibą Szydłowo 189, 764-930 Szydłowo NIP: 7651010227 REGON: 360454481
  6. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@cargoseller.pl
  7. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  8. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • Obsługa zapytań przez formularz
   • Prezentacja oferty lub informacji
  9. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  10. Serwis cargoseller.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego  użytkownika serwisu  obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://cargoseller.pl/polityka-prywatnosci/ . Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism do celów marketingowych.
  11. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez serwis.
 2. Dane osobowe
  1. W czasie korzystania z serwisów należących do Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Dane, o które będziesz proszony, to Imię i Nazwisko, Numer telefonu, Adres Email, Nazwa firmy. 
  2. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do kontaktu. Brak wypełnienia wymaganych pól formularza uniemożliwia kontakt.
  3. Dane Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
   1. umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy);
   2. odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy),
   3. wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – uzasadniony interes Administratora);
  4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
   • organy publiczne
   • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
  5. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  6. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  10. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  11. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 3. Istotne techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  3. Operator  korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika
 4. Niezapowiedziane wiadomości
  1. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Sklep rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu i produktu. 
 5. Cookies (Ciasteczka)
  Niektóre obszary serwisu należących do Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.